Apie mus


Molėtų kultūros centras yra biudžetinė kultūros įstaiga. Kultūros centro steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės taryba. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, patvirtintus nuostatus, kuriais vadovaujamasi. Kultūros centras tenkina įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį menui, užtikrina dalyvavimą kūrybinėje veikloje bei visapusišką Molėtų krašto meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje. Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, glaudžiai bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, bendruomenėmis, Molėtų krašto muziejumi, Molėtų viešąja biblioteka, religinėmis bendruomenėmis, dalyvauja bendruose projektuose. Daugelis Kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų nemokamos. Lankytojų perkamoji galia šiandien yra vienas veiksnių, lemiančių jo galimybes naudotis kultūros paslaugomis. Atsižvelgiant į sunkią šalies ekonominę padėtį, Molėtų kultūros centras sudaro sąlygas mažas pajamas gaunantiems gyventojams (pensininkams, studentams, socialiai remtiniems asmenims) lankyti nemokamus renginius, išreikšti save meninėje veikloje.

2001 m. įsteigtas Molėtų laisvalaikio centras, kuris 2005 m. tapo Molėtų kultūros centru.

2010 m. Molėtų kultūros centras pripažintas geriausiu I kategorijos kultūros centru Lietuvoje.

Vizija -

tapti patraukliu ir šiuolaikišku daugiafunkciu Molėtų krašto visuomenės kultūrinio švietimo centru.

Misija -

tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas.

Veiklos kryptys:

 • Vykdyti Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos, Molėtų rajono savivaldybės kultūros politiką;
 • Meniškai įprasminti ir perteikti etninės kultūros pavyzdžius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
 • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpintis jų meniniu lygiu, sudaryti sąlygas dalyvauti lietuvių dainų šventėse, vietiniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • Organizuoti pramoginius, edukacinius, profesionalaus meno renginius, vakarones visų amžiaus ir socialinių grupių kultūros vartotojams;
 • Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimą, jų meninį, kultūrinį įprasminimą;
 • Kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
 • Sistemingai rengti veiklos planus ir juos įgyvendinti, tvarkyti apskaitą, atspindinčią Kultūros centro veiklą.

Strateginės kultūros ir meno plėtros kryptys

Kūrybiškumo skatinimas: kūrybiškumas susijęs su atvirumu bei permainų priėmimu. Kūrybiškumas reiškia kitoniškumą ir įdomumą, skatina smalsumą, norą pamatyti, dalyvauti. Jis yra pagrindas tiek bendruomenei įtraukti, tiek konkurencingumui pasiekti, tiek kūrybinėms visuomenės galioms skatinti;

Bendruomenės dalyvavimas: kultūros plėtra pirmiausia turi būti nukreipta į Molėtų rajono gyventojų bendruomenę sudarant sąlygas visuomenei, nepriklausomai nuo pajamų, amžiaus, dalyvauti kultūros renginiuose ir patiems užsiimti kūrybine, kultūrine veikla;

Konkurencingumo siekimas: susijęs su kūrybiškumu, skirtingumu, o svarbiausia – kokybe (kultūros infrastruktūros, paslaugų, aplinkos, elgesio ir kt.).

Prioritetinės veiklos kryptys

 • Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jiems perimti, puoselėti mėgėjų kūrybos tradicijas, skatinti tęstinumą;
 • Ugdyti vaikus ir jaunimą, pasitelkiant etninės kultūros, meno vertybes, įtraukti jaunąją kartą į etninės kultūros, meninės kūrybos veiklą;
 • Skatinti ir sudaryti sąlygas kultūros specialistų bei mėgėjų meno kolektyvų vadovų mokymams ir kvalifikacijai kelti;
 • Nuolat gerinti kultūros produkto ir teikiamų paslaugų kokybę;
 • Plėtoti nacionalinę ir tarptautinę projektinę veiklą.